Python 删除文件与文件夹

删除文件

要删除一个文件,需导入OS模块,使用其中的os.remove()函数:

示例

删除文件“test.txt”:

import os
os.remove("test.txt")

检查文件是否存在

为了避免出错,需要在删除之前检查文件是否存在:

示例

删除前检查文件是否存在:

import os
if os.path.exists("test.txt"):
  os.remove("test.txt")
else:
  print("文件不存在")

删除文件夹

要删除整个文件夹,使用os.rmdir()方法:

示例

删除文件夹“testfolder”:

import os
os.rmdir("testfolder")

注意: 只能删除空文件夹。浙ICP备17015664号-1 浙公网安备 33011002012336号 联系我们 网站地图  
@2019 qikegu.com 版权所有,禁止转载